O PROJEKCIE

30.04.2023r. REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt “SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” realizowany jest przez Progres Szymon Artwik oraz  Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


GŁÓWNE ZADANIA:  

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników wraz ze wsparciem psychologa (01.2022-04.2023)
 2. Szkolenia – których celem jest nabycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji przez uczestników projektu (01.2022-04.2023)
 3. Staże zawodowe (01.2021 – 04.2023)
 4. Pośrednictwo pracy (01.2022-04.2023)


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wsparcie indywidualnych inicjatyw 66 osób  zmierzające do podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy do końca 04.2023 co przełoży się na wzrost aktywności zawodowej w regionie.

GRUPA DOCELOWA

66 osób fizycznych w wieku powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach zamieszkujących subregion centralny woj. śląskiego(zgodnie z Kodeksem Cywilnym) należących do jednej z grup:
 • osób pozostających bez pracy (56osób) w tym:
  • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub
  • osób biernych zawodowo,
 • osób pracujących (10 osób) w tym:
  • osób ubogich pracujących lub
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym Uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy a także wezmą udział w szkoleniach i stażach.

Ponadto Kandydaci nie mogą być uczestnikami innych projektów aktywizacyjnych, a także nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w projekcie  – szczegółowy wykaz wykluczeń w Regulaminie rekrutacji do projektu.


REZULTATY

W ramach projektu:

 • minimum 22 osoby (w tym 13 kobiet) uzyskają kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie;
 • minimum 29 osób  (w tym 18 kobiet) podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 25% osób pracujących poprawi swoją sytuację na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 44,3% osób o niskich kwalifikacjach bez zatrudnienia – podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;


WARTOŚĆ PROJEKTU: 850.390,13 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości: 722.831,61 zł.

Plakat informacyjny