Tytuł innowacji: Stylowa edukacja − innowacyjny model samoorganizacji edukacyjnej grup osób dorosłych połączonych tożsamym stylem życia

Innowator: Dorota Palicka

Innowacja jest modelem szkolenia dla grup społecznych – zarówno formalnych, jak i nieformalnych – spójnych pod względem stylu życia. Model ten został opracowany tak, aby pozwalał na pobudzanie potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych inicjowanych wewnątrz grupy, oddolnie, bez ingerencji osób i grup trzecich.

Model samoorganizacji edukacyjnej grup oparty był na założeniu, że możliwe jest wykorzystanie dla edukacji ustawicznej faktu istnienia grup tożsamych ze względu na styl życia. Metoda bazuje na mechanizmach poczucia wspólnotowości związanej ze stylem życia i wspólnymi problemami, z jakimi zmagają się na co dzień przedstawiciele grupy docelowej, naturalnej potrzebie dzielenia się wiedzą, łączeniu procesu aktywizacji edukacyjnej i uzupełnianiu luk kompetencyjnych, ze współpracą z grupą o charakterze samopomocowym (grupą stowarzyszenia, klubu) i aktywnością na jej rzecz.

  • Podręcznik Trenera Stylowa Edukacja;
  • Poradnik Wdrożeniowy Stylowa Edukacja.

Powyższe opracowania zawierają także wszelkie potrzebne do pracy pomoce i dokumenty, takie jak:

  • narzędzie do diagnozy zapotrzebowania edukacyjnego;
  • narzędzie do badania potencjału trenerskiego członków grupy;
  • metodologię łączenia potencjałów z zapotrzebowaniem grupy;
  • recenzję opracowanych narzędzi oraz metodologii łączenia potencjałów.

Użytkownikami mogą być wszystkie podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne, ale też podmioty zrzeszające osoby ze względu na problem, jaki ich dotyczy, czy też pasje, jakie ich łączą. Innowacja cechuje się bardzo wysokim poziomem dostępności.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz