Tytuł innowacji: Almanach anegdoty edukacyjnej – innowacyjna metoda kształtowania kompetencji społecznych

Innowator: Henryk Rypiński

Innowacja podnosi jakość kształcenia ustawicznego osób dorosłych w zakresie kompetencji społecznych przez wyposażenie polskich edukatorów w narzędzie dydaktyczne wykorzystujące anegdoty w procesie dydaktycznym.

Innowacja przyjęła formę podręcznika – przewodnika dla edukatorów. Na podręcznik składają się następujące elementy:

 • opis kompetencji społecznych wg autorskiego podziału;
 • antologia anegdot skategoryzowanych wg poszczególnych grup kompetencji społecznych (kluczowych);
 • metodyka pracy z anegdotami;
 • scenariusze szkoleń z wykorzystaniem anegdoty.

Innowacyjna metodyka wykorzystania anegdot w procesie edukacyjnym opiera się na założeniu, że anegdoty są głównym narzędziem pracy edukatora, nie tylko tłem. W tej metodzie anegdoty pełnią funkcje:

 • zasadniczej części procesu edukacyjnego – jako źródło ćwiczeń i podstawy do dyskusji, wymiany doświadczeń, nabywania wiedzy i zdobywania kompetencji;
 • modulatora nastroju i energii w grupie;
 • wprowadzania nowych lub trudnych tematów;
 • osadzania uczestników w procesie „tu i teraz”.

Celem innowacji jest także zaproponowanie gotowych schematów postępowania, które będą prowadzić od teoretycznego celu do osiągnięcia w praktyce konkretnego wzrostu kompetencji społecznych.

Podręcznik zawiera następujące elementy:

 • opis kompetencji społecznych;
 • almanach – treści anegdot i historii wyselekcjonowanych ze źródeł oraz praktyki własnej;
 • opis metodologii pracy z anegdotą;
 • scenariusze – 10 scenariuszy pracy nad kompetencjami społecznymi z wykorzystaniem anegdoty. Każdy scenariusz będzie składał się m.in. z następujących elementów:
  • temat szkolenia,
  • cel szkolenia,
  • efekty uczenia się,
  • narzędzia i metody edukacyjne, środki dydaktyczne,
  • przebieg zajęć,
  • materiały merytoryczne,
  • ćwiczenia,
  • formy sprawdzenia wiedzy.

Podręcznik pozwala na wdrożenie innowacji przez użytkownika i zawiera wszelkie niezbędne do tego celu informacje i materiały.

Została przygotowana z myślą o użytkownikach pochodzących z grup defaworyzowanych na rynku pracy:

 • kobietach;
 • osobach bezrobotnych;
 • osobach niepełnosprawnych;
 • osobach po 50. roku życia;
 • osobach z wykształceniem co najwyżej średnim,

jak również do użytku:

 • pracowników i pracodawców mikro- i małych przedsiębiorstw.

Ze względu jednak na wysoką uniwersalność wypracowanej innowacji może być ona z powodzeniem wykorzystywana przez innych użytkowników – każdą osobę, która będzie zainteresowana wdrożeniem innowacyjnej metody w swojej pracy.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz