Tytuł innowacji: Action Learning − innowacyjna metoda podnosząca kompetencje kadry wyższego i średniego szczebla menedżerskiego

Innowator: HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k.

Innowację stanowi wewnętrzny model Action Learningpracy menedżera, pozwalający na rozwiązywanie problemów w codziennej pracy związanej z zarządzaniem, z jednoczesną nauką i rozwojem umiejętności przywódczych i zespołowych. Pozwala ona na skuteczne podnoszenie kompetencji menedżerskich na stanowiskach średniego i wyższego szczebla.

Innowacja niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretów ukierunkowanych na sukces, uruchamia kreatywność członków grupy, poszerza perspektywy, usprawnia pracę zespołu, a także umożliwia ćwiczenie umiejętności przywódczych i interpersonalnych podczas codziennej pracy w zespole.

Praca nad realnymi problemami w rzeczywistej grupie stanowi mocniejsze i efektywniejsze doświadczenie dla uczestników niż sytuacje ćwiczeniowe − generuje większą odpowiedzialność i powoduje pogłębione uczenie się.

Elementy innowacji:

Innowacja została udostępniona w formie pakietu materiałów i produktów, w skład którego wchodzą:

 • manual wdrożeniowy;
 • film instruktażowy;
 • dokument pt. „Action Learning” − innowacyjna metoda podnosząca kompetencje kadry wyższego i średniego szczebla menedżerskiego – instrukcja.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

 • podręcznik dla użytkownika – przygotowany tak, aby każdy użytkownik z wykształceniem kierunkowym (coach, trener, psycholog ) mógł przeprowadzić cykl warsztatów;
 • 11 scenariuszy zajęć (w tym spotkanie wstępne);
 • instrukcja do prowadzenia grupy zamkniętej na portalu społecznościowym;
 • zestaw kart potrzebnych do realizacji warsztatów;
 • zestaw testów sprawdzających, potrzebnych do realizacji warsztatów.

Ma szeroki zakres potencjalnych użytkowników. Korzystać z niej mogą:

 • firmy szkoleniowo-doradcze;
 • trenerzy;
 • coachowie prowadzący działalności gospodarcze;
 • szkoły kształcące osoby dorosłe;
 • uczelnie wyższe;
 • pracodawcy z sektora MŚP;
 • duże przedsiębiorstwa.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz