Tytuł innowacji: Your Job Passport − e-narzędzie do podnoszenia kompetencji przekrojowych młodych pracowników

Innowator: BlitzProject Group Tomasz Byzia

Innowacyjne, niewystępujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej młodych pracowników. Ma ono formę nowoczesnej hybrydowej aplikacji mobilnej, dlatego można korzystać z jej pomocy w dowolnym miejscu i czasie.

Innowacja pomaga użytkownikowi poznać siebie i rozwijać postawy oraz umiejętności, które gwarantują podniesienie poziomu kompetencji przekrojowych oraz zwiększają szanse na pozyskanie pracy lub rozwój w ramach obecnej pracy.

Proponuje ona użytkownikowi ścieżkę rozwoju dla wzmocnienia i podniesienia poziomu kompetencji przekrojowych. Stosuje przy tym opracowaną przez psychologa heurystyczną metodę doboru treści szkoleniowych − teorię i praktyczne ćwiczenia podnoszące poszczególne kompetencje, przez co charakteryzuje się dużą skutecznością.

Innowacja skupia się na pięciu kompetencjach przekrojowych użytkownika. Są nimi:

 • „Ja w pracy − efektywne osiąganie celów zawodowych”− rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i samoorganizacji;
 • „Kreatywne metody rozwiązywania problemów”rozwijanie kompetencji heurystycznych, praktycznych technik i metod rozwiązywania problemów w obrębie wyzwań zawodowych, umiejętności przekonywania i dyskusji;
 • „Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne” − rozwijanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich;
 • „Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym”rozwijanie kompetencji interpersonalnych w kontekście komunikacji interdyscyplinarnej, świadomości roli i funkcji lidera, samodzielności w decyzjach, asertywności, procesu grupowego i pracy zespołowej, ustalania celów i budowania hierarchii postawionych przed zespołem zadań, egzekwowania i oceniania;
 • „Praca projektowa”rozwijanie kompetencji terminowej realizacji zadań, planowania działań, ustalania harmonogramów i budżetowania zadaniowego, praktycznej analizy ryzyka, umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności poprowadzenia projektów.
 • instrukcja użytkownika innowacji;
 • instrukcja odbiorcy innowacji;
 • testy psychologiczne;
 • szkolenie wideo;
 • aplikacja – możliwa do zainstalowania na trzy rożne typy nośników.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

Grupę docelową użytkowników innowacji stanowią młodzi pracownicy z małych i średnich firm, poszukujący możliwości efektywnego rozwoju swoich kompetencji przekrojowych oczekiwanych przez pracodawców. Innowacja może być także wykorzystywana przez:

 • firmy i instytucje szkoleniowe;
 • agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz