Tytuł innowacji: Women’s Personal Self-Esteem Coach − e-narzędzie do podnoszenia poczucia własnej wartości kobiet

Innowator: Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k.

To niewystępujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej dorosłych kobiet powyżej 25. roku życia. Innowacja pozwala odbiorcom samodzielnie w prosty i rzetelny sposób zdiagnozować swój poziom poczucia własnej wartości – kluczowej kompetencji wzrostowej, która ma decydujące znaczenie dla ludzkich postaw, samopoczucia i działania w każdej sferze życia – istotnej zwłaszcza w dalszej edukacji, formalnej i nieformalnej, oraz wykorzystywaniu w praktyce jej efektów.

PSEC to aplikacja hybrydowa na urządzenia mobilne, która, korzystając z zaawansowanych algorytmów neurokognitywistycznych, pełni rolę osobistego wirtualnego coacha w zakresie podnoszenia i rozwijania poczucia własnej wartości u kobiet. Algorytmy badań i doboru treści szkoleniowych oraz coachingowych zostały dobrane specjalnie pod kątem grupy odbiorców – kobiet.

Aplikacja pomaga użytkowniczce poznać siebie i rozwijać postawy oraz umiejętności, które gwarantują podniesienie poczucia własnej wartości.

Po zainstalowaniu aplikacji odbiorca ma możliwość przeprowadzenia interaktywnych testów psychologicznych. W tej części cyklu działania aplikacji odbiorca wykonuje polecenia aplikacji. Następnie po przedstawieniu wyników testów aplikacja proponuje ścieżkę rozwoju dla wzmocnienia i podniesienia poziomu poczucia własnej wartości. Stosuje przy tym opracowaną przez psychologa heurystyczną metodę doboru treści szkoleniowych − teorię i praktyczne ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości. Treści i praktyczne ćwiczenia są dostarczane w postaci krótkich sesji wideo z nagranym trenerem wyjaśniającym kluczowe kwestie szkoleniowe i objaśniającym sposób przeprowadzenia ćwiczeń.

Po zakończeniu każdego tematu szkolenia następuje klasyczny test wiedzy. Jeśli wynik testu jest pozytywny, następuje przejście do kolejnego tematu. Jeśli jest negatywny, następuje jego powtórzenie. Częstość i kolejność powtórzeń optymalnie dobiera aplikacja.

Po zakończeniu wszystkich tematów szkoleń przeznaczonych dla danej osoby proponowane jest powtórzenie testów samooceny. W przypadku poprawy samooceny aplikacja sugeruje dalsze kroki samorozwoju.

Nowe rozwiązanie PSEC w szybki i prosty sposób pomoże kobietom samodzielnie podnieść poczucie własnej wartości, przełamać szkodliwe stereotypy, zwiększy efektywność dalszego uczenia się oraz wykorzystywania nowo zdobytej wiedzy w praktyce, co podniesie poziom świadomości i umiejętności kobiet w dalszym rozwoju zawodowym.

Innowator przekazał produkt  − Women’s Personal Self-Esteem Coach − aplikację hybrydową na urządzenia mobilne − na nośniku zewnętrznym, który zawiera:

  • aplikację mobilną;
  • dokumentację administratora;
  • dokumentację użytkownika;
  • instrukcję instalacji.

Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

Grupami docelowymi użytkowników przewidzianymi przez innowatora są:

  • firmy/instytucje szkoleniowe;
  • agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Odbiorcami narzędzia innowacyjnego są kobiety.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz