Tytuł innowacji: Szkoła dorosłego człowieka − kooperatywna inteligencja poprzez pedagogikę zabawy

Innowator: Halina Oster, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Oddział Warszawski, Koło Opole

Innowacja edukacyjna, którą można w przyszłości włączyć w główny nurt praktyki i polityki prospołecznej. Jest to nowy model i metody kształcenia pozaformalnego dla osób dorosłych.

InnowacjaSzkoła Dorosłego Człowiekawskazuje, jak stworzyć miejsce, w którym odbywać się będą zajęcia w formie stacjonarnej o stałych godzinach i w stałym miejscu w ciągu dni roboczych każdego tygodnia (jak w tradycyjnej szkole, aby korzystanie z niej było naturalne i ułatwiło pozbywanie się stygmatyzacji przez osoby, które „siedzą w domu” jako bezrobotne, samotne, odsunięte na margines).

Innowacja jest ciekawą formą powiązania ze sobą kształcenia formalnego i kształcenia nieformalnego.

Podręcznik metodyczny składa się z trzech części ważnych w całościowym podejściu do pracy z człowiekiem dorosłym:

 • pierwsza część zawiera treści teoretyczne istotne w pracy z osobami dorosłymi, dotyczące ich potrzeb, motywacji, znaczenia środowisk oraz zadań rozwojowych koniecznych do zrealizowania na drodze rozwoju społecznego i osobistego:
  • potrzeby osób dorosłych i znaczenie najbliższego środowiska w ich realizacji,
  • zadania rozwojowe okresu dorosłości i przeszkody w ich realizacji,
  • edukacja i aktywizacja dorosłych: formy, zasady i metody pracy z dorosłymi uczestnikami edukacji;
 • druga część zawiera opracowanie metodyczne różnych form pracy animacyjnej, aktywizującej oraz doradczej/terapeutycznej w pracy z dorosłym (bezrobotnym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem, ze środowisk defaworyzowanych):
  • rola animatora i funkcje animacji w pracy z osobami dorosłymi,
  • metodyka pracy animacyjnej, aktywizującej oraz doradczej z dorosłym (bezrobotnym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem, ze środowisk defaworyzowanych);
 • trzecia część zawiera propozycje konkretnych działań w poszczególnych, specyficznych przypadkach − scenariusze zajęć − koncepcje pracy metodą pedagogiki zabawy, warsztatów biograficznych, gier i treningów:
  • scenariusze warsztatów biograficznych,
  • scenariusze gier i zabaw integracyjnych – walka ze stereotypami i wykluczeniem,
  • scenariusze zajęć rozwijających kreatywność osobistą i kompetencje społeczne.

Podręcznik pozwala na samodzielne wdrożenie innowacji przez użytkowników.

Przeznaczona jest dla szerokiej grupy potencjalnych użytkowników. Mogą być nimi:

 • domy kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • placówki zajmujące się przeciwdziałaniem marginalizacji.

Natomiast osobami, które bezpośrednio skorzystają z wdrożonej innowacji, będą:

 • osoby ze środowisk dysfunkcyjnych i defaworyzowanych;
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz