Tytuł innowacji: Dobry start − aplikacja do budowania marki zawodowej i zarządzania nią

Innowator: LMD.PL Banach, Niziński Sp. J.

Innowacja jest programem merytorycznym połączonym z platformą informatyczną. Narzędzia innowacji pomagają podnosić kompetencje osób dorosłych w zakresie wykorzystania Internetu i dostępnych technologii informatycznych oraz ich wykorzystywania do efektywnego budowania swojej pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Innowacja to nowatorskie połączenie tradycyjnego szkolenia prowadzonego przez trenera z jednoczesną pracą ze specjalnym serwisem-oprogramowaniem dostępnym na urządzeniach mobilnych uczestników. W praktyce uczestnicy szkoleń z jednej strony otrzymują informacje od trenera omawiającego zagadnienia budowy marki osobistej i zawodowej pracownika w Internecie i sposoby poszukiwania pracy, a z drugiej strony uzyskują możliwość praktycznych ćwiczeń przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych – w szczególności tych najpopularniejszych, czyli smartfonów, tabletów i laptopów.

Użytkownicy dowiedzą się, jak efektywnie budować swoją markę osobistą i zawodową na rynku pracy, w tym:

 • jak efektywnie poszukiwać pracy w Internecie;
 • jak zbudować swój profil w Internecie, w tym w mediach społecznościowych;
 • jak podnosić swoje kwalifikacje z pomocą wiedzy dostępnej online.
  • aplikacjia Dobry start, a w niej:
   • 2 testy,
   • 1 ankieta,
   • 1 quiz;
  • strona z serwisem obsługującym aplikację;
  • zintegrowany program szkolenia z marki osobistej i zawodowej;
  • instrukcja użytkownika – podręcznik.

  Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników w pełnym zakresie.

Przeznaczona jest głównie dla grup i osób defaworyzowanych na rynku pracy. Opracowane narzędzia przygotowane były z myślą o osobach powracających na rynek pracy, poszukujących pracy, a przede wszystkim o kobietach powracających do aktywności zawodowej po okresie zajmowania się dziećmi. Ważną grupą docelową były także osoby długotrwale bezrobotne.

Użytkownikami innowacji mogą być:

 • szkoły;
 • uczelnie i ośrodki szkoleniowe;
 • urzędy pracy;
 • organizacje pozarządowe;
 • administracja lokalna i centralna.

Szeroka grupa użytkowników powoduje, że innowacja jest bardzo uniwersalna.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz