Tytuł innowacji: Edukacja osób z niskimi kwalifikacjami do pracy w służbach finansowo-księgowych

Innowator: Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Innowacja opiera się na połączeniu kilku nowatorskich rozwiązań, jak: working by doing, learning by doing, knowing by doing, e-learningoraz kilku innych. W wyniku tego połączenia stworzona została innowacyjna metodyka szybkiego opanowania wykonywania powtarzalnych czynności księgowych w wybranym oprogramowaniu. Pozwoli ona na uzyskanie lub podniesienie kompetencji, łączenie pracy rotacyjnej, podziału pracy, kształcenia przemiennego z nauką.

Innowacja stanowi model nauki przez doświadczenie zorientowanej na nabywanie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności w trakcie pracy wykonywanej w środowisku osób wykwalifikowanych, pod okiem mentora (opiekuna).

  • materiały do szkolenia wstępnego:
   • materiały dla osób uczących się,
   • materiały wstępne dla opiekunów (mentorów) osób uczących się;
  • kurs e-learningowy złożony z 5 modułów:
   • Organizacja rachunkowości,
   • Bilans otwarcia,
   • Dokumentowanie operacji gospodarczych,
   • Ewidencja operacji gospodarczych,
   • Sprawozdawczość finansowa;
  • poradnik metodyczny dla odbiorców innowacji – użytkowników;
  • poradnik metodyczny dla mentorów;
  • dwa narzędzia doboru uczestników innowacji:
   • narzędzia doboru odbiorców innowacji,
   • narzędzia doboru mentorów.

  Udostępnione elementy stanowią zintegrowaną całość i umożliwiają użytkownikom właściwe wykorzystanie innowacji w praktyce.

Została przygotowana z myślą o osobach, firmach i instytucjach, które będą chciały skorzystać z jej możliwości. Grupą docelową mogą być:

 • organizacje zawodowe pracodawców;
 • instytucje kształcenia ustawicznego osób dorosłych;
 • firmy szkoleniowe;
 • instytucje rynku pracy;
 • przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów rachunkowości lub posiadają zorganizowany dział finansowo-księgowy – potencjalni pracodawcy odbiorców innowacji.

Użytkownikiem innowacji może być, ze względu na jej elastyczność i przeznaczenie, każdy, kto chce podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz