Tytuł innowacji: CodersTrust Polska − modelowe rozwiązanie problemów z nauką i pracą osób niepełnosprawnych

Innowator: CodersTrust Polska

Innowacja jest platformą do nauki i pracy dostosowaną do osób z niepełnosprawnością:

 • ruchową;
 • wzrokową − z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego.

W ramach innowacji użytkownicy mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków programowania, przystosowaną do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Innowacja zwiększa szansę na pracę dla firm działających zdalnie lub na portalach freelancerskich, jak np. Upwork. Wszystkie działania w ramach innowacji CodersTrustodbywać się mogą tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci, co pozwoli na naukę bez barier. Użytkownik uczy się w dowolnym momencie, gdyż platforma dostępna jest bez przerw, niezależnie od dnia i godziny. Do korzystania z platformy potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, co stanowi znaczne ograniczenie jej dostępności, ale jest wymogiem związanym ze specyfiką celu innowacji.

 • platforma CodersTrust wraz z niezbędnymi do implementacji plikami;
 • instrukcja instalacji strony;
 • instrukcja obsługi platformy;
 • kurs;
 • Regulamin Korzystania z Platformy CodersTrust Polska;
 • narzędzie do profilowania:
  • testy predyspozycji uczestników,
  • instrukcje umożliwiające pomiar umiejętności i predyspozycji wraz z odpowiednimi skalami oraz interpretacjami wyników profilu uczestnika;
 • podręcznik metodyczny dla mentorów, zawierający informacje o wymaganiach dotyczących osób niepełnosprawnych oraz metod pracy z nimi z użyciem nowoczesnych technologii.

Innowacja jest platformą do nauki i pracy dostosowaną do osób z niepełnosprawnością:

 • ruchową;
 • wzrokową − z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego.

Dostępność do innowacji ogranicza konieczność znajomości języka angielskiego na poziomie średnim.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz