Tytuł innowacji: Aplikacja webowa (dalej zwana też internetową) służąca do symulacji i nabywania praktycznych umiejętności negocjacji warunków wynagrodzenia

Innowator: Self Training Sp. z o.o. Marta Krugły-Raczyńska

Dzięki wdrożonej innowacji osoby bezrobotne uzyskują możliwość praktycznego przećwiczenia trudnych i stresujących negocjacji warunków zatrudnienia podczas rozmowy rekrutacyjnej, w środowisku idealnie odpowiadającym rzeczywistości oraz mają możliwość wypracowania w sobie dobrych nawyków i mechanizmów, które podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej mogą przełożyć się na sukces w znalezieniu zatrudnienia.

Innowacja pozwoli użytkownikom na poprawienie własnej samooceny i profesjonalne podejście do negocjowania takich kwestii, jak wysokość wynagrodzenia, zakres obowiązków, zasady wykonywania obowiązków, zmiany w strukturze zatrudnienia itp. Ponadto pozwoli poznać nowoczesne metody scenariuszowe stosowane przy przygotowywaniu się do negocjacji warunków zatrudnienia, zidentyfikować popełniane przez siebie błędy w przygotowywaniu się do trudnych negocjacji płacowych, wypracować nowe zachowania korzystne z perspektywy prezentacji swoich oczekiwań wobec potencjalnego pracodawcy, zapoznać się z panującymi na rynku standardami negocjacji warunków płacowych, poznać swoje pozytywne reakcje, jak i zahamowania w sytuacji kontaktu z potencjalnym pracodawcą, opanować techniki właściwego zachowania w czasie rozmowy rekrutacyjnej, zyskać wielokrotną możliwość przeanalizowania swoich zachowań w różnych sytuacjach rozmów rekrutacyjnych (wnętrza, skład osobowy i osobowościowy obecnych na rozmowie itp.), wielokrotnie przygotowywać się do negocjacji warunków zatrudnienia i praktycznie przećwiczyć swoje zachowania, „oswoić się” z realną sytuacją rekrutacyjną – również przez poznanie perspektywy procesu od strony pracodawcy – co w konsekwencji znacznie podnosi pewność siebie i poczucie wartości osoby korzystającej z tego narzędzia.

  • aplikacja webowa;
  • 8 pełnych scenariuszy rozmów dotyczących negocjacji warunków płacowych (4 scenariusze dla kandydatów, 4 scenariusze dla rekruterów);
  • pakiet materiałów − treści merytoryczne w formie dokumentów tekstowych i prezentacji, takich jak:
   • negocjacyjna linia przetargu,
   • sposoby argumentacji w negocjacjach płacowych,
   • umiejętne przeliczanie stawek płacowych.

  Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników w pełnym zakresie.

Przeznaczona jest dla użytkowników, którzy:

 • są osobami bezrobotnymi chcącymi podnieść swoje umiejętności związane z negocjowaniem zatrudnienia;
 • są osobami chcącymi zmienić pracę lub wynegocjować lepsze warunki finansowe lub pozafinansowe na stanowisku, które już posiadają;
 • osoby wchodzące na rynek pracy po dłuższej przerwie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Ponadto innowacja skierowana jest do:

 • trenerów;
 • firm szkoleniowych;
 • pracowników urzędów pracy;
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej;
 • pracowników innych organizacji zajmujących się przywracaniem osób bezrobotnych na rynek pracy;
 • pracowników organizacji o charakterze outplacementowym;
 • pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w programach outplacementowych;
 • pracowników uczelni wyższych;
 • osób prowadzących zajęcia z negocjacji.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz