Tytuł innowacji: Edukacyjna platforma e-medyczna− wysoka jakość szkoleń online dla branży medycznej

Innowator: Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce „Fundacja e-medycyna”

Celem nadrzędnym innowacji jest wdrożenie nowego sposobu nauczania na medycznej platformie e-learningowej oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu telemedycyny i coachingu medycznego przez użytkowników.

Dzięki wdrożonej innowacji użytkownik ma szansę na zwiększenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresach: telemedycyny, telemonitoringu, telediagnostyki, telekardiologii, telekonsultacji, telerehabilitacji, telenauczania, teleoperacji, teleopieki oraz zagadnień z zakresu coachingu medycznego.

  • medyczna edukacyjna platforma e-learningowa;
  • specjalistyczne szkolenia medyczne w tematach:
   • telemedycyna,
   • telemonitoring,
   • telediagnostyka,
   • telekardiologia,
   • telekonsultacje,
   • telerehabilitacja,
   • telenauczanie,
   • teleoperacje,
   • teleopieka,
   • specjalistyczne szkolenia kompetencyjno-rozwojowe: coaching medyczny;

  zawierające formy:

  • wideo – 10 filmów;
  • ćwiczeń interaktywnych – 10 ćwiczeń;
  • zestawów pytań do e-learningu − 100 pytań;
  • materiałów edukacyjnych do każdego działu;
   • instrukcji administratora i użytkownika innowacji.

  Udostępnione materiały umożliwiają wykorzystanie innowacji przez użytkowników w pełnym zakresie.

Ma ona bardzo hermetyczny charakter i skierowana jest do bardzo wyspecjalizowanej grupy użytkowników. Innowator zakładał, że wykorzystywana będzie głównie przez takich użytkowników jak: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, ratownicy, osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, specjaliści medyczni, ratownicy asystenci itp. W ograniczonym zakresie mogą z niej również skorzystać inne osoby – na przykład pacjenci.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz