Tytuł innowacji: ePR@LINKI.pl − świeża wiedza w przyjemnej formie online!

Innowator: NPK Nauka-Praca-Kariera Katarzyna Nakielska-Pawluk

Innowacja została przygotowana jako narzędzie do samodzielnego użytkowania przez odbiorców, ponieważ jest portalem zawierającym kompletne treści o charakterze diagnostycznym i edukacyjnym.

Zawartość portalu stanowi informacje ważne dla kobiet wykonujących wolny zawód, samozatrudnionych lub prowadzących mikroprzedsiębiorstwo oraz dla planujących założenie mikroprzedsiębiorstwa lub samozatrudnienie czy pracę w charakterze freelancera.

Pozwala im na efektywne przygotowanie się do nowych zadań i sprawnego łączenia pracy zawodowej i kariery z życiem osobistym.

Korzyści z innowacji dla użytkowników:

 • posiadanie atrakcyjnego narzędzia do edukacji w zakresie przedsiębiorczości skorelowanej z praktyką w ramach IT;
 • posiadanie atrakcyjnego narzędzia diagnostycznego do diagnozy kompetencji:
  • twardych-zawodowych,
  • edukacyjnych,
  • społecznych,
  • związanych ze spędzaniem czasu wolnego.
  • narzędzie diagnostyczne do diagnozy kompetencji w obszarach: zawodowym, społecznym, edukacyjnym, hobbystycznym;
  • zakładki edukacyjne (6 szt.) z treściami edukacyjnymi na temat:
   • analizy biznesowej i finansów,
   • analizy prawnej,
   • promocji,
   • sprzedaży,
   • prowadzenia szkoleń, doradztwa i coachingu,
   • IT i tworzenia kontentu;
  • 12 filmów edukacyjnych;
  • 12 artykułów edukacyjnych;
  • 12 nagrań MP3 o charakterze edukacyjnym.

   

  Wszystkie elementy innowacji są kompletne, gotowe do wykorzystania i implementacji przez użytkowników.

Przygotowana została z myślą o kobietach planujących założenie działalności gospodarczej. Użytkownikami mogą być wszystkie podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne. Portal e-pralinki może być wykorzystywany przez te podmioty jako narzędzie uzupełniające tradycyjne formy kształcenia.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz