Tytuł innowacji: Załoga Przyszłości

Innowator: Katarzyna Nakielska-Pawluk

Innowacja jest portalem umożliwiającym w atrakcyjny, nieszablonowy sposób podnoszenie swojej wiedzy. Łączy naukę z dobrą rozrywką, dlatego czerpie z doświadczeń pedagogiki i andragogiki wyrażonych hasłem: BAWIĄC − UCZYĆ. W myśl tej idei użytkownik może uczyć się zasad sprzedaży w oparciu o (g)rywalizację 2 drużyn, które będą konkurować ze sobą w obsłudze klienta czy negocjacjach. Wyniki rywalizacji śledzą i oceniają Asesorzy − eksperci z zakresu sprzedaży.

Na portalu dostępne są materiały szkoleniowe w atrakcyjnej formie filmów, nagrań, modułów tematycznych.

  • 6 kompletów treści edukacyjnych w następujących tematach:
   • Techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta,
   • Asortyment i magazynowanie,
   • Marketing sprzedaży,
   • Trudny klient i reklamacje,
   • Negocjacje handlowe,
   • Zamykanie sprzedaży i budowanie długotrwałych relacji z klientem;
  • 12 zadań;
  • podręcznik wdrożenia innowacji.

   

  Ponadto skorzystać można z portalu z innowacją, który jest dostępny pod adresem: www.zalogaprzyszlosci.pl

Użytkownikami innowacji są kobiety w wieku 45 lat i więcej oraz osoby w wieku 25–29 lat, nieuczące się i niepracujące, nieposiadające również dłuższych doświadczeń zawodowych, szukające pracy.

Z powodzeniem jednak z innowacji mogą skorzystać inne osoby i przedstawiciele innych grup docelowych. Narzędzia zaproponowane przez innowatora są na tyle elastyczne, że mogą być narzędziem wspomagającym dla innych użytkowników.

Ponadto portal Załoga Przyszłości może być wykorzystywany jako narzędzie uzupełniające tradycyjne formy kształcenia.

Może być również wykorzystywany przez pracodawców jako narzędzie rekrutacji i selekcji – pozwalające na przeprowadzenie rekrutacji łączącej nabywanie wiedzy zawodowej z dziedziny potrzebnej w firmie (np. sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa etc.) z elementami Assessment centre, co jest szczególnie istotne dla firm o dużej rotacji, prowadzących liczne rekrutacje, nastawione również na osoby bez doświadczenia zawodowego czy po przerwie w zatrudnieniu.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz