Tytuł innowacji: wyGRAj przyszłość – kształcenie ustawiczne kobiet w branży informatycznej na zasadach gamifikacji i grywalizacji

Innowator: Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Innowacja jest metodyką nauczania programów dla osób dorosłych. Jest próbą wypełnienia luki pomiędzy samokształceniem a kształceniem formalnym na rynku i umożliwia nabywanie wiedzy opartej na zasadach gamifikacji i grywalizacji.

Ścieżka nabywania wiedzy i umiejętności wykorzystuje metodę zdobywania punktów umożliwiających wykupienie stażu w wirtualnej firmie z branży IT.

Instalacja, uruchomienie i użytkowanie aplikacji są proste i intuicyjne dla osób, które na co dzień używają smartfonów lub podobnych urządzeń. Autorzy ćwiczeń bardzo trafnie dobrali treść pytań, dostosowując je do specyfiki poszczególnych stanowisk i znakomicie odzwierciedlając rzeczywiste sytuacje rekrutacyjne.

Innowacja może być wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych i outplacementowych, wspierając np. bezrobotnych czy zwalniane osoby w poszukiwaniu pracy, ale również pomagając w aktywizacji zawodowej ludzi biernie pozostających z różnych powodów poza rynkiem pracy. Atrakcyjna forma aplikacji wykorzystująca VR zapewnia oryginalność tej metodzie nauczania, ułatwia zapamiętanie treści i oswaja z nowoczesną technologią. Dobrze dobrane pytania w scenkach skłaniają osoby poszukujące pracy do odpowiedniego przygotowania się przed rozmowami kwalifikacyjnymi, ale także do refleksji na temat własnych preferencji względem przyszłej pracy, umiejętności, mocnych stron.

 • Podręcznik metodyczny zawiera wszystkie niezbędne do wdrożenia innowacji scenariusze, narzędzia i arkusze szkoleniowe:
  • 4 moduły szkoleniowe;
  • 2 scenariusze szkoleń;
  • narzędzia do diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności, takich jak:
   • arkusze oceny wiedzy uczestników testowych,
   • arkusze samooceny odbiorców testowych,
   • arkusze obserwacji odbiorców testowych,
   • testy wiedzy uczestników testowych,
   • arkusze samooceny uczestników testowych;
  • narzędzia dydaktyczne;
  • opis zastosowanych narzędzi do gamifikacji i grywalizacji.

Skierowana jest do kobiet, które chcą związać swoją aktywność zawodową z branżą IT.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz