Tytuł innowacji: Trening rozmów rekrutacyjnych w wirtualnej rzeczywistości − narzędzie wspierające procesy rekrutacyjne i outplacementowe

Innowator: „VR Training” Sp. z o.o.

Innowacja stwarza możliwość praktycznego przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej bez konieczności szkoleń czy kursów w tym zakresie. Jest to interaktywna aplikacja edukacyjna, umożliwiająca trening uczestniczenia w rozmowach rekrutacyjnych. Narzędzie funkcjonować będzie w środowisku wirtualnej rzeczywistości, zatem aby skorzystać z innowacji konieczne będzie posiadanie specjalnych gogli, które umożliwią stworzenie podręcznej „platformy rzeczywistości wirtualnej”. Nie wymaga to jednak większych nakładów finansowych – dostępne są kartonowe nakładki w cenie kilkunastu złotych, które umożliwią swobodne korzystanie z aplikacji.

Innowacja symuluje rozmowę kwalifikacyjną w wykreowanej rzeczywistości wirtualnej w różnych sceneriach, w których prowadzone mogą być rozmowy rekrutacyjne. Natomiast w symulatorze osobami prowadzącymi rekrutacje będą osoby sfilmowane wcześniej za pomocą kamery 360olub rekruterzy wykreowani całkowicie komputerowo. Przygotowanych zostało także kilka wariantów rozmów umożliwiających przećwiczenie rozmowy w różnych sytuacjach.

Wybór pytań jest losowy, jednak zakres tematyczny rozmowy jest ustalany na podstawie kryteriów wybranych na jej początku przez użytkownika i będą powiązane ze stanowiskiem lub rodzajem pracy, o jaką będzie chciał się ubiegać użytkownik. Dzięki takiemu rozwiązaniu kandydat nie będzie mógł się wcześniej przygotować do spotkania, a pojawiające się pytania będą możliwie najbardziej zbliżone do tych faktycznie prawdopodobnych podczas przeprowadzanej rozmowy.

  • W ramach innowacji użytkownikom udostępniona została kompletna innowacja, gotowa do wykorzystania.

Skierowana jest do instytucji oraz osób wspierających proces kształcenia ustawicznego osób dorosłych – odbiorców innowacji, takie jak np.:

  • instytucje: firmy szkoleniowe, uczelnie, urzędy pracy, organizacje społeczne, placówki kształcenia ustawicznego;
  • osoby: rekruterzy, doradcy zawodowi, pracownicy urzędów pracy, trenerzy, coachowie, nauczyciele, psycholodzy.

Skorzystać z nich mogą także bezpośrednio osoby myślące o zmianie pracy, odczuwające lęk przed rozmową kwalifikacyjną lub chcące sprawdzić swoje umiejętności podczas rozmowy o pracę.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz