Tytuł innowacji: Rozwój umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w sektorze usług w trudnych sytuacjach z klientem − trening umiejętności w wirtualnej rzeczywistości

Innowator: „VR Training” Sp. z o. o.

Innowacja jest aplikacją przygotowaną z myślą o osobach zajmujących się kontaktem z klientami. Jej celem jest rozwijanie umiejętności obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji. Korzystając z innowacji, użytkownik zdobywa wiedzę i doskonali swoje umiejętności związane z komunikacją i kontaktami z klientem.

Aby w pełni skorzystać z założeń innowacji, użytkownik powinien być wyposażony w specjalne gogle symulujące rzeczywistość wirtualną.

Innowacja wykorzystuje symulację najbardziej typowych miejsc, w których prowadzona jest obsługa klienta: sklep, urząd, biuro, punkty obsługi klienta. Miejsca te przygotowane zostały tak, aby stać się „poligonem” dla wielu sytuacji – zarówno tych małych, w których przebywa jeden klient, jak i miejsc, w których może ustawić się długa kolejka czy„osoby trzecie”, obserwujące zdarzenia i zakłócające proces obsługi (np. lokalizacja w centrach handlowych, szpitalach, przychodniach). Kreowanie wirtualnej rzeczywistości wspomagane może być wykorzystaniem nagrań rzeczywistych postaci tam się pojawiających, za pomocą profesjonalnej kamery 360o.

Podczas korzystania z aplikacji potrzebny jest również trener lub osoba pełniąca funkcję zbliżoną do trenera, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem szkolenia.

Innowacja nie zastępuje dotychczas stosowanych metod, lecz stanowi dodatkowe narzędzie edukacyjne dla użytkowników i może być ciekawą formą wzmocnienia efektów szkoleniowo-edukacyjnych.

    • aplikacja – w pełni funkcjonalna i możliwa do wykorzystania przez użytkowników;
    • podręcznik obsługi aplikacji dla użytkownika – wyjaśniający zakres i zasady korzystania z aplikacji;
    • podręcznik dla osoby wspierającej użytkownika.

    Aplikacja przygotowana jest tak, by po jej uruchomieniu użytkownik mógł w pełni z niej korzystać.

Użytkownikami innowacji w jej założeniu są instytucje i osoby wspierające proces kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Są to przede wszystkim:

  • instytucje: firmy szkoleniowe, uczelnie, urzędy pracy, organizacje społeczne, placówki kształcenia ustawicznego;
  • osoby: trenerzy, coachowie, nauczyciele, pracownicy urzędów pracy, doradcy zawodowi, psycholodzy, rekruterzy.

Uniwersalny charakter innowacji przekłada się na możliwość skorzystania z niej przez bardzo szeroką grupę użytkowników.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz