Tytuł innowacji:Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Innowator: Fundacja Instytut Aurea Libertas

Kompletny, gotowy do zastosowania przez użytkowników program szkoleniowy zawierający materiały edukacyjne (kurs e-learning, interaktywny multimedialny przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach) oraz narzędzia informatyczne, dzięki którym użytkownik zyskuje możliwość wprowadzenia w ich jednostkach podnoszących poziom innowacyjności rozwiązań opartych na Kolektywnej Inteligencji, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału pracujących w jego przedsiębiorstwie lub organizacji ludzi, pobudzi ich kreatywność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki. Metoda Kolektywnej Inteligencji przekłada się zatem na większą wydajność pracy, lepsze zarządzanie zespołem ludzkim oraz efektywniejsze wykonywanie zadań. Ponadto przyczynia się do wzmocnienia potencjału rozwojowego użytkowników objętych tą innowacyjną metodą.

Przygotowany w ramach innowacji program szkoleniowy, materiały edukacyjne oraz narzędzia informatyczne mogą zostać wykorzystane na dwa sposoby:

 • jako gotowe, dostępne online i bezpłatne narzędzia, które każdy zainteresowany będzie mógł pobrać, aby samodzielnie przejść przez proces szkolenia;
 • jako materiał udostępniany szkołom i instytucjom szkoleniowym, których pracownicy z jego pomocą mogą prowadzić wśród zainteresowanych odbiorców dedykowane zajęcia edukacyjne.

Innowacja została wybrana jako jedna z czterech najlepszych narzędzi przez Inkubator – Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. i ekspertów zaangażowanych w procesy oceny i wyboru.

  • założenia metodologiczne w formie podręcznika umożliwiającego zrozumienie zasad innowacji;
  • program szkoleniowy wraz ze scenariuszami zajęć;
  • materiały edukacyjne:
   • kurs e-learning,
   • interaktywny multimedialny przewodnik na temat wykorzystania Kolektywnej Inteligencji jako metody tworzenia koncepcji innowacji produktowych i procesowych.

   

  Udostępnione materiały pozwalają użytkownikowi na wdrożenie i zastosowanie innowacji we własnym zakresie.

Skierowana jest do następujących odbiorców:

 • mikro- i małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 osób;
 • mikro- i małych przedsiębiorstw uczestniczących w zrzeszeniach branżowych, klastrach i izbach gospodarczych;
 • mikro- i małych przedsiębiorstw organizujących konkursy na zasadzie otwartych innowacji (z udziałem niezależnych specjalistów, pracowników uczelni, uzdolnionych studentów powyżej 25. roku życia itp.).

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz