Tytuł innowacji: Gra miejska „Zmiany” − zmieniam siebie − zmieniam zawód − zmieniam pracę

Innowator: Wojciech Kreft

Gra miejska, która łączy w sobie następujące cechy: elementy gry miejskiej, gamifikacji (rodem z gier role play games– gry w odtwarzanie ról), aplikacji mobilnej wykorzystującej AR (rozszerzoną rzeczywistość), zasad u-learningu, mechanizmów społecznościowego wsparcia oraz zasad edukacji osób dorosłych wg Malcolma Knowlesa.

To pierwsza tego typu gra miejska, która przygotowana jest jako prosty pakiet wdrożeniowy.

Specjalnie przygotowana aplikacja mobilna lub − do wyboru − tradycyjny drukowany przewodnik, krok po kroku przeprowadza użytkownika przez cały proces diagnozowania potrzeb, budowania zespołu gry, zbierania partnerów, sponsorów, pracodawców, uczestników, a następnie tworzenia scenariusza gry, zadań i realizacji całości.

Narzędzie pozwala na atrakcyjne przeprowadzenie gry, której celem jest wyzwolenie potencjału społecznego i współpracy na rzecz edukacji osób dorosłych przez wzrost aktywności na poziomie lokalnym.

 • W ramach innowacji skorzystać można z kompletnego Pakietu Wdrożeniowego złożonego z:
  • opisu koncepcji gry;
  • aplikacji mobilnej;
  • pakietu elementów AR (jako element aplikacji);
  • 3 pakietów u-learningu;
  • internetowego portalu gry;
  • scenariusza gry;
  • podręcznika dla użytkowników − w tym również interaktywnego przewodnika − wprowadzenia do gry krok po kroku;
  • 4 dedykowanych pakietów materiałów, dla potrzeb 4 grup defaworyzowanych;
  • filmu wprowadzającego do gry.

  Tak przygotowana i przedstawiona innowacja może być bez problemu adaptowana przez innych użytkowników zainteresowanych jej wykorzystaniem w swojej działalności.

Gra została przetestowana na grupach defaworyzowanych: kobietach, osobach w wieku 50 lat lub więcej, osobach z wykształceniem co najwyżej średnim, pracownikach i pracodawcach firm mikro- i małych. Jej scenariusze dostosowane są do tych grup. Z innowacji, po przeróbce scenariuszy, skorzystać może jednak każdy zainteresowany. Użytkownikami mogą być osoby dorosłe w wieku 25−64 lata z terenu całej Polski.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz