Tytuł innowacji: Metoda Planet − inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25. roku życia, pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach

Innowator: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc

To wykorzystujące sieć internetową narzędzie do inteligentnej diagnozy kompetencji użytkowników, w domyśle: pracowników. Przygotowane narzędzia umożliwiają uniwersalne zastosowanie, niezależne od branży i rodzaju stanowiska, o jakie ubiega się, lub na jakim zatrudniony jest użytkownik.

Metodaplanet.pl jest aplikacją, która umożliwia zarządzanie rozwojem pracowników. Pozwala ona na precyzyjne określenie modelu kompetencyjnego w dziesięciu obszarach głównych oraz dwudziestu siedmiu szczegółowych. Innowacyjny charakter aplikacji wynika z połączenia procesu diagnozy z możliwością wspierania i monitorowania rozwoju każdego pracownika. Baterie testów wchodzących w skład aplikacji posiadają zweryfikowane własności psychometryczne, co zapewnia wiarygodność uzyskanych wyników.

Innowacja została przygotowana w ciekawej formie graficznej. Jest bardzo intuicyjna i pozwala korzystać z niej samodzielnie użytkownikowi.

Obszary, które można diagnozować, przypisane zostały do poszczególnych planet, po których „podróżować” może użytkownik.

Obecnie można objąć diagnozą następujące obszary kompetencji:

 • Motywacja/Automotywacja (Motus);
 • Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania uczenia się (Scientia);
 • Inteligencja społeczna i emocjonalna (Cor);
 • Radzenie sobie ze stresem (Pavor);
 • Umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania projektami (Tempus);
 • Twórczość i innowacyjność (Ingeniosus);
 • Uwarunkowania pracy zespołowej (Turma);
 • Podejmowanie decyzji (Decisio);
 • Reagowanie na sytuacje trudne i konfliktowe (Conflictus);
 • Kompetencje komunikacyjne (Communicatio).

Użytkownik otrzymuje szczegółowy raport z każdego obszaru, który zawiera interpretację wyników oraz ciekawe wskazówki dla użytkownika, jak może doskonalić się w danym obszarze.

 • aplikacja webowa pod nazwą „metodaplanet.pl” zawierająca niezbędne treści i materiały zgodne z koncepcją metody planet, pozwalająca na diagnozę kompetencji pracowników mikro- i małych firm w procesie planowania i realizacji ich kształcenia ustawicznego;
 • koncepcja wykorzystania aplikacji metodaplanet.pl w kształceniu ustawicznym osób dorosłych;
 • zestaw narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład aplikacji metodaplanet.pl, diagnozujących poziom kompetencji w wybranych obszarach;
 • przewodnik do aplikacji.

Z innowacji korzystać mogą zarówno użytkownicy indywidualni, jak i właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą przeprowadzić diagnozę pracowniczą. Jej głównymi adresatami są mikro- i mali przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), którzy – ze względu na ograniczone możliwości budżetowe – często nie mają dostępu do najnowocześniejszych narzędzi z obszaru HR.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz