Tytuł innowacji: Współczesny Rzemieślnik 2.0 − innowacyjny system nabywania oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalający na uzyskanie cząstkowych kwalifikacji rzemieślniczych w zawodach kucharza i technologa robót wykończeniowych w budownictwie

Innowator: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Innowacyjny system nabywania oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności zawodowych, pozwalający na bezpłatne zweryfikowanie i skorygowanie, uzupełnienie, usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych w sześciu obszarach cząstkowych dwóch zawodów rzemieślniczych, dzięki czemu użytkownicy mogą z większą łatwością przygotować się do egzaminów rzemieślniczych.

Ponadto innowacja pozwala na dostosowanie przedmiotu kształcenia do umiejętności nabytych w drodze doświadczenie życiowego i zawodowego.

Użytkownik innowacji bierze udział w 4 chronologicznie występujących po sobie etapach:

 • Etap I − sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności nabytych w drodze codziennej praktyki przez użytkownika, wykonywane samodzielnie za pomocą innowacyjnego narzędzia weryfikującego.
 • Etap II − realizacja procesu kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o szczegółowe wideoinstruktaże zawodowe.
 • Etap III − samodzielna weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności w celu zweryfikowania poziomu przygotowania do egzaminu sprawdzającego.
 • Etap IV − realizacja egzaminu sprawdzającego wybrane umiejętności zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Innowacja pozwala osobom dorosłym na uczestniczenie w darmowej ścieżce kształcenia ustawicznego – w zakresie etapów od I do III. Etap IV, ze względu na uwarunkowania prawne, musi być realizowany poza innowacją.

Innowacja obejmuje swoim zakresem takie kwalifikacje jak:

 1. kucharz:
  • obróbka surowców i półproduktów,
  • dobór metod utrwalania żywności,
  • metody wykończenia i dekoracji potraw;
 2. technolog robót wykończeniowych w budownictwie:
  • wykonanie robót malarskich,
  • wykonanie robót okładzinowych,
  • wykonanie robót z płyt regipsowych.
 • szczegółowy opis koncepcji innowacji wraz ze schematem i logiką działania oraz opisem jej stosowania dla poszczególnych etapów – umożliwiający użytkownikowi wykorzystanie innowacji w praktyce;.
 • Testy Wstępnego Przygotowania Zawodowego – sześć testów, które sprawdzą wiedzę i umiejętności posiadane przez użytkownika na etapie rozpoczęcia pracy z innowacją. Testy zostały opracowane w zakresie 6 umiejętności zawodowych −  3 dla zawodu kucharza i 3 dla zawodu technologa;
 • narzędzia oceny Testów Wstępnego Przygotowania Zawodowego – pozwalające na dokonanie oceny w sposób zautomatyzowany, bez szczegółowej znajomości problematyki danego zawodu oraz dostosowanie procesu edukacji ustawicznej do zdiagnozowanych i indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • 60 filmów instruktażowych, w tym:
  • 10 wideoinstruktaży Obróbka surowców i półproduktóww zawodzie kucharza,
  • 10 wideoinstruktaży Dobór metod utrwalania żywnościw zawodzie kucharza,
  • 10 wideoinstruktaży Metody wykończenia i dekoracji potraww zawodzie kucharza,
  • 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót malarskichw zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie,
  • 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót okładzinowychw zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie,
  • 10 wideoinstruktaży Wykonanie robót z płyt regipsowychw zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie;
 • uzupełnienia teoretyczne dla każdego z wideoinstruktaży prezentujące podstawową wiedzę zawodową w omawianym zakresie;
 • 60 elektronicznych jednostek edukacyjnych;
 • 6 Testów Efektów Uczenia i Kształcenia Zawodowego w Formie Zdalnej – pozwalających na weryfikację efektów innowacji;
 • 6 narzędzi oceny Testów Efektów Uczenia i Kształcenia Zawodowego w Formie Zdalnej.

Skierowana jest do osób z wykształceniem co najwyżej średnim (ze względu na swoje przeznaczenie), które chcą uzyskać kwalifikacje w zawodach kucharza lub technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Ma bardzo ograniczoną możliwość przeniesienia jej efektów na inne grupy docelowe.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz