Tytuł innowacji: Fabularny (interaktywny) symulator rozmowy rekrutacyjnej

Innowator: e Technologie Sp. z o.o.

Innowacja jest multimedialnym narzędziem, które pozwala użytkownikowi przećwiczyć przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki specjalnie stworzonej na potrzeby innowacji fabule, przyswajanie wiedzy przydatnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Innowacja wykorzystuje mechanizmy dostarczenia informacji zwrotnej po zakończonej symulacji rozmowy, które natychmiast dadzą użytkownikowi informacje o tym, co zostało przeprowadzone odpowiednio, a co ewentualnie wymaga poprawy. Dzięki temu użytkownik zobaczy, w jaki sposób powinna być zbudowana informacja zwrotna i jak przekazać ją we właściwy sposób. System opiera się na mechanizmie tak zwanego instant feedbacku, co w praktyce oznacza natychmiastową efektywność. System przewiduje również nagradzanie użytkowników, przez co może okazać się wciągającym i zmuszającym do wysiłku narzędziem.

 • instrukcja dla administratora;,
 • instrukcja dla użytkownika;
 • instrukcja dla odbiorcy;
 • 5 nagrań wideo ze scenariuszami z określonej branży:
  • sprzedaż,
  • marketing i reklama,
  • doradca klienta/obsługa klienta/przedstawiciel handlowy,
  • nowe technologie IT,
  • telekomunikacja;
 • symulator umożliwiający raportowanie postępów i wyników;
 • symulator w formacie html umożliwiający publikację na dowolnym serwerze ftp;
 • symulator w formacie umożliwiającym korzystanie offline (bez dostępu do Internetu).

Użytkownicy innowacji to osoby zajmujące się procesem rekrutacji pracownika. Innowator zakłada, że mogą to być zarówno pracodawcy, firmy HR, urzędy pracy, firmy rekrutacyjne i szkoleniowe czy agencje zatrudnienia;. każdy, kto uczestniczy w procesie pozyskiwania pracowników i rekrutacji.

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Właścicielem praw autorskich do produktów jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., a po ich przekazaniu do Instytucji Zarządzającej, stanie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons. Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.
Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem projektem i procesem uzyskania licencji na produkt innowacji społecznej w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o, będącą Administratorem Danych – w celu udostępnienia wybranej innowacji.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w tym w szczególności o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, a także że zapoznałem/am się z pełną treścią obowiązku informacyjnego zawartego pod [TYM] linkiem.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Do udostępnienia wybranej innowacji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz wskazanie sposobu wykorzystania utworu. Nie jest konieczne podawanie większej ilości danych. Jeśli jednak podają je Państwo, po kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz i pobierz innowację”, Administrator będzie uprawniony do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w obowiązku informacyjnym zawartym pod [TYM] linkiem, w szczególności w celu zebrania informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść [TUTAJ]

Wybierz właściwy formularz